شرکت پترو گستر فرتاک

گواهینامه ها

دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه 5 رشته نفت وگاز ،
رتبه 5 رشته ابنیه و رتبه 5 رشته آب ازسازمان برنامه وبودجه بوده
و دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت کار ،تعاون وامور اجتماعی می باشد .