کارفرما

کشت وصنعت گلبرگ بهاران

کارفرما اصلی

  کشت وصنعت گلبرگ بهاران

موضوع پروژه

ساخت مخازن استوانه ای نگهداری روغن خوراکی

تعداد دستگاه

5

وزن (تن)

200

شماره قرار داد

92/5637

سال قرار داد

1392/11/15

پروژه های مرتبط